הרשמה

תקנון

 1. ביטוח
  • כל שחקן, מאמן ושופט יהיה מבוטח ומכוסה ע"י ביטוח בריאות כנדרש עפ"י חוק הספורט וימציא אישור על קיום ביטוח לכל שחקניה כמתחייב מחוק הספורט התשמ"ח - 1988 ותקנותיו ("חוק הספורט"). סכומי הביטוח לא יפחתו, בכל מקרה, מאלה הנקובים בתקנות הספורט (ביטוח) התשנ"ה - 1994 .
  • כמו כן ימציאו הקבוצות אישור על ביצוע בדיקות רפואיות כמתחייב מחוק הספורט ומהתקנון הרפואי של ההתאחדות.
 2. רישום
  • רישום הקבוצות ורישום השחקנים, באמצעות הקבוצות, לליגת כדורגל יבוצע באתר האינטרנט של ליגת הקיץ לפי הוראות תקנון זה.
  • ההרשמה אינה מבטיחה את השתתפות השחקן או המאמן, עד אשר ייבחרו על ידי הארגון המארגן והמאמן של אותו קבוצה.
  • לאחר בחירת השחקן, עליו לבצע את תשלום ההרשמה תוך שבוע בלבד. באם לא ייבצע את התשלום במועד הנתון (שייקבע מראש), יבחר שחקן אחר במקומו.
  • גילו של שחקן הרשום במסגרת ליגת כדורגל באולמות לא יפחת מ- 17 שנים ולא יעלה על 21 שנים ביום תחילת הליגה. נושא חריגים ייבחן על ידי מארגני הליגה.
  • שחקנים יכללו ברשימת משתתפי הליגה ויורשו להתאמן ולשחק בה, בכפוף להצגת אישור בדיקה ארגומטרית (בדיקה רפואית) בתוקף ואישור תשלום דמי הרישום בפני הנהלת הליגה.
  • דמי הרישום לליגה על סך 350 ₪ יגבו דרך חברה חיצונית שתיצור קשר טלפוני עם כל אחד מהמועמדים ותשלח לו קבלה במייל.
  • החזר כספי מלא יינתן עד שבועיים לפני תחילת הליגה. לאחר מכן, לא יוחזרו דמי הרישום.
  • רישום בליגה מהווה אישור הסכמה של השחקן/המאמן לפרסום וצילום בכלי התקשורת השונים.
  • הרישום יפתח בתאריך ה-15.4.17 ויסתיים בתאריך ה-28.5.17.
  • 3. איתור שחקנים
   • השחקנים, המאמנים וכלל משתתפי הליגה מודעים לעובדה כי היזם ויו"ר הנהלת ליגת הקיץ, עמל רבות להקמת מיזם ליגת הקיץ.
   • במידה ושחקן שנרשם לליגת הקיץ, יאותר (סקאוטינג) ע"י מאמן או קבוצה מקצועית, כתוצאה ישירה מהשתתפותו של השחקן בליגת הקיץ, ואלמלא ליגת הקיץ לא היה נוצר הקשר בין הגורם המקצועי לבין השחקן, יחולו ההוראות הבאות:
    • השחקן שאותר, ייצור קשר עם הנהלת הליגה וייתן דיווח על הקשר הנוצר.
    • יו"ר ההנהלה יהיה זכאי לשכר עבור איתור השחקן ע"י התנאים המקובלים בשוק או 5% לפי הגבוה מהשניים.
    • תוקף הוראות סעיף זה יהיה עד 3 שנים ממועד סיום ליגת הקיץ.
   • כל סכסוך, שיתגלה בקשר להוראות סעיף זה, יובא להכרעה בבוררות על ידי בורר דן יחיד (להלן: "הבורר").
   • הבורר ייקבע על ידי הצדדים בהסכמה, ובהיעדר הסכמה תוך 7 (שבעה) ימים מיום שפנה אחד הצדדים אל הצדדים האחרים, על ידי ראש לשכת עורכי הדין בישראל.
   • הבורר יהיה כפוף לדין המהותי בלבד וינמק את פסקו.
   • 4. הוראות כלליות
    • הקבוצות יוודאו כי לא יתמנה ולא יכהן בהן כבעל תפקיד מי שהורשע ע"י בית משפט בעבירה פלילית שיש עמה קלון במהלך 7 השנים שקדמו למועד למינוי.
    • תלבושת - שחקנים, מאמנים, שופטים: חובה על כל משתתפי הליגה להופיע בתלבושות שהליגה תספק עבורם, הן לאימונים והן למשחקים.
    • קיום הליגה מותנה במספר המשתתפים.
    • הנהלת החברה רשאית לבטל/ לשנות/ לתקן/ להתאים את מבנה הליגה, תכנית המשחקים/ תקנון וכיו"ב וזאת תוך הודעה מסודרת ובזמן סביר.
    • הליגה תהיה פתוחה לצפייה לקהל הרחב.

פרטים אישיים

נתונים

פרטים נוספים

תמונת פספורט

העלאת תמונת פספורט

אישור רפואי

העלאת אישור רפואי

צילום תעודת זהות

צילום תעודת זהות

הערות