רישום שחקן

תקנון

  1. ביטוח
  • בעת השימוש והכניסה למתקני ליגת הקיץ מצהיר המשתמש בזאת כלפי הנהלת הליגה כי במועד השימוש במגרש הוא בריא לחלוטין, במצב גופני טוב וכשיר לעשות שימוש במתקני ליגת הקיץ, וכי קרא היטב את תקנון זה ומסכים לכל האמור בו.
  • כמו כן, מצהיר המשתמש כלפי הנהלת הליגה, כי הוא מודע היטב לכל הסיכונים והנזקים שעלולים להיגרם לו כתוצאה מהפעילות הספורטיבית והשימוש במתקני הטורניר, לרבות נזקי גוף ופציעות, ודאג לבטח עצמו באופן עצמאי בכיסויים המתאימים כנגד הסיכונים שבפעילות ספורטיבית והשימוש במתקני הליגה.
  • אי חתימה על הצהרת בריאות מונעת את עליית השחקן למגרש.
  • תלמידי חטיבה ותיכון במערכת החינוך מבוטחים על ידי משרד החינוך.
  • ביום המשחקים הראשון, יגיע משתתף הליגה עם תעודה מזהה ויחתום על ההצהרה.
  • משתתפי הליגה לא יורשו להתאמן בהיותם פצועים או תחת השפעת תרופות, סמים או אלכוהול.
  • כל שחקן, מאמן/נת ושופט/ת יהיו רשאים ואף מומלצים לרכוש ביטוח על מנת להיות מכוסים ע"י ביטוח בריאות כנגד פציעה או נזק אשר נגרם כתוצאה מהשתתפות בליגה.
  • הנהלת הליגה לא תבטח כל שחקן או כל משתתף אחר בליגה בביטוח תאונות אישיות. הנהלת הליגה תבטח את עצמה בביטוח צד ג' לנזק אשר ייגרם כתוצאה מהתרשלותה.
  • כמו כן ימציאו שחקני הקבוצות אישור על ביצוע בדיקות רפואיות ע"י רופא משפחה או בדיקה ארגומטרית (בדיקת מאמץ).
  1. רישום
  • רישום הקבוצות ורישום השחקנים והמאמנים, באמצעות הקבוצות, לליגת הקיץ, יבוצע באתר האינטרנט של ליגת הקיץ, לפי הוראות תקנון זה.
  • גילו של שחקן הרשום במסגרת ליגת הקיץ, בקטגורית בוגרים, לא יפחת מגיל 18 שנים. בקטגורית נוער, לא יפחת מגיל 16 ולא יעלה על גיל 18. בקטגורית נערים, לא יפחת מגיל 14 ולא יעלה על גיל 16. בקטגורית ילדים, לא יפחת מגיל 12 ולא יעלה על גיל 14. נושא חריגים ייבחן על ידי מארגני הליגה.
  • שחקנים יכללו ברשימת משתתפי הליגה ויורשו להתאמן ולשחק בה, בכפוף להצגת אישור בדיקה רפואית בתוקף ואישור תשלום דמי הרישום בפני הנהלת הליגה.
  • דמי הרישום לליגה, יגבו דרך אישור ההרשמה ומעבר לדף תשלום.
  • החזר כספי יינתן עד הראשון לחודש יולי. לאחר מכן, לא יוחזרו דמי הרישום.
  • במידה והליגה תבוטל בהחלטה של משרד הבריאות, יוחזרו 90% מדמי ההרשמה (10% נוספים משולמים אוטומטית בעת ההרשמה לספקי הגבייה).
  • רישום בליגה מהווה אישור הסכמה של השחקן/המאמן לפרסום וצילום בכלי התקשורת השונים.
  • הרישום יפתח בתאריך ה-1.6.20 ויסתיים בתאריך ה-30.6.20 על בסיס מקום פנוי.
  • התשלום יבוצע ע"י הזנת  אמצעי תשלום בלינק המצורף בדף הרישום.
  1. הוראות כלליות
  • הקבוצות יוודאו כי לא ימונה ולא יכהן בהן בעל תפקיד מי שהורשע ע"י בית משפט בעבירה פלילית שיש עמה קלון במהלך 7 השנים שקדמו למועד למינוי.
  • תלבושת – שחקנים, מאמנים, שופטים: חובה על כל משתתפי הליגה להופיע בתלבושות שהליגה תספק עבורם, הן לאימונים והן למשחקים.
  • קיום הליגה מותנה במספר הקבוצות המשתתפות.
  • תאריכי הליגה: שלב הבתים: 12,14,16 ליולי. שמינית גמר: 19 ליולי, רבע גמר: 21 ליולי, חצי גמר: 23 ליולי, גמר: 26 ליולי.
  • הנהלת הליגה רשאית לבטל/ לשנות/ לתקן/ להתאים את מבנה הליגה, תכנית המשחקים/ תקנון וכיו"ב וזאת תוך הודעה מסודרת ובזמן סביר.
  • הליגה תהיה פתוחה לצפייה לקהל הרחב.
  • הנהלת הליגה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לאלתר חברות ולא לאפשר את כניסתה למתחם ליגת הקיץ של אדם המפר את כללי התקנון ו/או המפריע בדרך כלשהי לפעילות התקינה במתחם ו/או הגורם נזק במזיד לרכוש המתחם ו/או לא מציית להוראות השילוט במתחם ו/ או הוראות מאחד מבעלי התפקידים במתחם ו/או מפעיל אלימות מילולית או פיזית. במקרה כזה, לא יוחזרו דמי ההרשמה.
  • הנהלת הליגה שומרת לעצמה את הזכות לבטל השתתפות של קבוצה בגין מעשה של ונדליזם בכל מתחם הפעילות כולל במלתחות ובמגרשים.
  • השימוש במתקני ליגת הקיץ כרוך בשימוש בציוד מתאים. עליה למגרשים ללא נעלי כדורסל, מסוכנת ועלולה לגרום להחלקה ולפציעה.
  • באחריות המשתמשים לשמור על רכושם וחפציהם האישיים. הנהלת הליגה לא תהיה אחראית, באופן ישיר או עקיף לרבות גניבה ו/או נזק ו/או אבידה של רכוש ו/או חפצים אישיים בשטח המתחם.
  • הכנסת שתייה חריפה או מזון או נשק מכל סוג שהוא או חיות מחמד למתחם אסורה בהחלט.
  • חל איסור מוחלט על עישון במתקני ליגת הקיץ.
  • אין הנהלת הליגה אחראית על הציוד בו השחקנים משתמשים בעת המשחקים והאימונים.
  • הנהלת הליגה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע מי רשאי להיכנס למתחם מבלי לנמק את החלטתה.

תנאי שינוי וביטול

אחריות-מובהר בזה כי התחייבות ליגת הקיץ להפעלת הליגה אך לא תישא בחבות בגין מעשים או מחדלים, ברשלנות או שלא ברשלנות, של ספקים חיצוניים וצדדים שלישיים אחרים שמהם רכשה את השירותים. עם זאת תעשה ליגת הקיץ את מירב המאמצים על מנת לייצג את האינטרס של הלקוח בפני אותם גורמים.

כוח עליון– ליגת הקיץ לא תישא בחבות בגין כל אי ביצוע או עיכוב בביצוע, כתוצאה מנסיבות בלתי צפויות שמעבר לשליטתה ו/או שלא יכלה לחזות ולהיערך אליהן מראש לרבות כוח עליון, כוחות טבע, כשלים במערכת חשמל, תקשורת לווין או רשתות, גישה בלתי מורשית או גניבה, סכסוכי עבודה או שביתות כלליות. יובהר כי בנסיבות אלו בכל מקרה לא הייתה יכולה ליגת הקיץ למנוע את ביטול האירוע ו/או אי מתן השירות.

ביקש לקוח לבטל הזמנה שאושרה יחולו עליו דמי ביטול כפי שיפורטו להלן, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן בסעיף 14 ג' (להלן: "החוק") או בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: "התקנות") כדלקמן:

 • 7.1 על פי דיני הגנת הצרכן רשאי לקוח לבטל בכתב את העסקה, בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים, לפי המאוחר, אלא אם כן מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר מרחוק או 18 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות במכר רגיל עד 1.1.13 ו-14 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד תחילת השרות מתאריך זה ואילך ובתנאי השירותים אינם ניתנים במלואם בחו"ל.
  דמי הביטול שייגבו בגין הביטול בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בהליך 7187/12 צמח נ' אל על יעמדו על סך של 5% או 100 ש"ח, הנמוך מבניהם מכל אדם בהזמנה.
 • 7.2 בכל מקרה ביטול יתבצע באמצעות הודעת ביטול בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן ובהתאם לפרטי ההתקשרות שמסר העוסק לצרכן:
  1. בעל פה – בטלפון או בהודעה בעל פה במקום העסק
  2. בדואר רשום
  3. בפקס ככל ויש אותו לעוסק
  4. באינטרנט – בעסקה שניתן להתקשר לגביה עם צרכן באמצעי זה
  5. בכל אמצעי אחר שקבע השר

במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ / בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.

ליגת הקיץ תהא רשאית לבטל עסקה:
א. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
ב. במקרה של תקלה טכנית או תקלה אחרת.

 

מדיניות פרטיות

הצהרת ומדיניות פרטיות –  ליגת הקיץ

מי אנחנו
1. האתר מופעל על ידי חברת ליגת הקיץ של ישראל, מרחוב  רבקה גובר 7, פתח תקווה, טלפון 053-6073738.

 1. ליגת הקיץ מתייחסת בכבוד לפרטיות הגולשים באתרי האינטרנט, האפליקציות, העמודים הרלוונטיים במדיה חברתית ובכל מדיה מקוונת אחרת שהיא מפעילה.
  3. כל האמור בתנאי השימוש וביתר המסמכים המשפטים באתר החברה, באפליקציה שלה ובכל מדיום מקוון אחר, לרבות תנאי השימוש שם, יחול גם על מסמך זה והמונחים הננקטים שם יחולו גם כאן.
  4. הצהרת ומדיניות פרטיות זו תעודכן מעת לעת ובכל עת תחייב אך ורק לפי נוסחה האחרון המפורסם בכל עת רלוונטית. אם אינכם מסכימים לנוסחה כפי שהוא במועד בו אתם מבצעים פעולה כלשהי, אנא אל תבצעו אותה. ביצוע פעולה באתר או מסירת מידע, משמעם כי קראתם את המפורט מטה והסכמתם לו. בתחתית עמוד זה יפורסמו נוסחים קודמים של המדיניות לפי מועד שינויים.המידע הנאסף
  5. ליגת הקיץ אוספת עליכם פרטים במטרה לאפשר לכם ליהנות מהצעות המעניינות אתכם ביותר ואשר מתאימות לרצונותיכם.
  6. המידע ו/או פרטי הקשר שלכם אותם תמסרו לנו ישמשו אותנו, את ליגת הקיץ ואת שותפיה העסקיים, על מנת להציע לכם הצעות שונות בתחום הספורט. אם אינכם מעוניינים בכך- אנא אל תמסרו לנו מידע.
  7. ליגת הקיץ תאסוף עליכם הן מידע שתמסרו לאתר ביוזמתכם (לרבות מידע אישי ככל שתמסרו (למשל שמכם, מס' ת.ז שלכם, מס' הטלפון שלכם, כתובת הדוא"ל שלכם) והן מידע שייאסף על ידי האתר במהלך שימושכם בו.
 2. כמו כן נשמר בידי ליגת הקיץ מידע אשר אינו מתפרסם באופן יזום, דוגמת תכתובות פרטי הרשמה, היסטוריית הפעילות שלכם עם ליגת הקיץ, תשלומים שביצעתם לליגת הקיץ וכן כל מידע אחר שצוין לידו במפורש כי לא יתפרסם.
  9. כמובן שאינכם חייבים למסור את המידע כולו או מקצתו לליגת הקיץ, אולם בלא למוסרו יתכן ולא תוכלו להשתמש בשירותים כאלו ואחרים שליגת הקיץ מעמידה. אם בחרתם למסור את המידע ולעשות שימוש בשירותים, אתם תחשבו כמסכימים לכל האמור בהצהרת ומדיניות פרטיות זו, בתנאי השימוש של האתר ובכל מסמך אחר המופיע באתר וחל עליכם.
  10. בעת השימוש באתרים של ליגת הקיץ ואחרים (דוגמת פייסבוק) יצטבר אצלנו מידע (לרבות ביחס להתנהלותכם ברשת, דפי מידע או פרסומות שקראתם, העמודים בהם צפיתם, הנושאים שעניינו אתכם, פרטי המחשב או הטלפון או כל חומרה אחרת שבאמצעותה ניגשתם לאתר ועוד).
  11. המידע נשמר על ידינו, בשרתים שלנו, המצויים בארה"ב."קוקיות"Cookies-
  12. האתרים השונים המופעלים על ידי ליגת הקיץ אף משתמשים באמצעי איסוף מידע שאינו מזהה אישית, דוגמת ‘קוקיות׳ (Cookies), Facebook Pixel, Beaconsואמצעים שונים אחרים לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות השימוש שלכם בהם, לקבלת מידע סטטיסטי או כזה שאינו מזהה אתכם אישית על התנועה לאתר ובאתר, לפניות פרסומיות חוזרות אליכם, לאימות פרטיכם, להתאמת האתר להעדפותיכם האישיות,  לביטול הצורך להקליד את פרטיכם כל פעם מחדש, וכדומה.
  13. 'קוקיות׳ (Cookies), למשל, הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלכם יוצר במחשביכם לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מה׳עוגיות׳ יפקעו כאשר תסגרו את הדפדפן ואחרות ישמרו במחשבכם (ולא אצל האתר).  אם אינכם רוצים לקבל ‘קוקיות׳ תוכלו להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלכם. עם זאת, זכרו שנטרול ה׳קוקיות׳ יגרום לכך שלא תוכלו להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרים שונים, לרבות אלו של ליגת הקיץ. בנוסף לכך, אתם יכולים למחוק את ה׳קוקיות׳ במחשביכם בכל רגע, אך אנא אל תעשו זאת אלא אם כן אתם משוכנעים שרשמתם תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים שונים במקום בטוח ושתוכלו להתנהל כרצונכם בלעדיהן.

  השימוש במידע הנאסף
  14. השימוש במידע שנאסף אצלנו ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין ו/או כל רשות מוסמכת, וזאת למטרות המפורטות מטה:
  14.1. כדי לבצע עבורכם את ההזמנות אותן ביקשתם.
  14.2. כדי להציע לכם הצעות דומות או משלימות או מתווספות על השירותים בהם התעניינתם או שאותם רכשתם.
  14.3. כדי להתאים את האתר לצרכיכם, לרבות בהצעת הצעות ייעודיות לכם, בניהול "עגלת הקניות" שלכם והזמנותיכם באתר וכדומה.
  14.4. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות וציפיות המשתמשים באתר, וכן כדי לבטל כל שירות ו/או תוכן קיים.
  14.5. לשם משלוח מידע ופרסומות של מפרסמים שונים מטעם ליגת הקיץ באמצעים שונים, דוגמת דואר אלקטרוני ומכשירי טלפון סלולארי (SMS) למשל וכן הודעות הקשורות לתפקוד האתר והשלמת העסקאות שלכם באמצעותו. מידע ופרסומות כאלו ישלחו אליכם רק אם נתתם הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכלו לבטל את הסכמתכם ולחדול מקבלתם.  עם זאת, אם תבחרו שלא לקבלם, אתם עלולים שלא לקבל הודעות חשובות המתייחסות לכם, ולכן האחריות לכך תהיה על כתפיכם בלבד.
  14.6.  ליצירת קשר אתכם במקרה הצורך.
  14.7. לצורך כל ניתוח והפקת מידע, סטטיסטי או אישי עבור האתר וכן עבור מפרסמים וצדדים שלישיים אחרים. למרות האמור לעיל, המידע שיימסר לכל צד שלישי יהיה סטטיסטי בלבד ולא יזהה אתכם אישית.
  14.8. לכל מטרה אחרת, המפורטת בהצהרת ומדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר או נדרשת לצורך איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.
  15. לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

  דיוור ישיר אלקטרוני
  16.  ליגת הקיץ מבקשת לשלוח אליכם מדי פעם בפעם בדואר אלקטרוני, בהודעות טקסט קצרות ("SMS") , במדיה חברתית ובכל מדיה מקוונת אחרת מידע בדבר שירותיה, ההצעות העומדות לרשותכם וכן מידע פרסומי אחר, שלה, של החברות הקשורות עימה ושל שותפיה העסקיים.
  17. מידע כזה כמובן ישוגר אליכם רק אם נתתם את הסכמתכם לכך או שניתן לשלחו אליכם בהתאם לחוק. כמובן שתוכלו לבטל את הסכמתכם לקבלת המסרים בכל עת באמצעות הודעת "הסר" למקור ממנו קיבלתם את ההודעה.

  מסירת המידע לצד שלישי
  18. ליגת הקיץ תהיה רשאית לעשות כל שימוש שתמצא לנכון למטרות המפורטות מעלה בפרטיכם האישיים והמידע שנאסף אצלכם ביחס אליכם ולפעילותיכם. אולם, ליגת הקיץ לא תעביר לצד שלישיים כלשהם (למעט אלו הנכללים בהגדרת "ליגת הקיץ" לעיל) את פרטיכם האישיים המזהים אלא במקרים או נתונים כמפורט להלן:

18.1. לעובדי ונציגי האתר וכן לספקים המנויים בו (כגון חברות סליקת כרטיסי אשראי) לשם אספקת כל שירות אותו ביקשתם, השלמת ההזמנות שלכם באתר וביצוען בפועל.
18.2. לתשומת לבכם – סליקת כרטיסי האשראי האתר מבוצעת על ידי צדדים שלישיים במסגרת ההתקשרות עמנו. כל הפרטים הקשורים בסליקה זו נאספים על ידי אותם צדדים שלישיים, העושים בהם שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם ולא שלנו. לליגת הקיץ אין כל יכולת לשלוט בהתנהלותם.
18.3. מידע סטטיסטי או התנהגותי אחר שאינו מזהה אישית שיסייע למפרסמים להתאים את הפרסומות וההצעות המוצגות בפניכם, אליכם.
18.4. אם תפרו את תנאי השימוש באתר או תפרו כל מסמך משפטי מחייב אחר באתר, או אם תבצעו באמצעות או בקשר עם האתר פעולות כלשהן הנחזות כמנוגדות לדין, הפוגעות בצדדים שלישיים, המפרות חוזה או שיש בהן כדי לסכן או להזיק לאתר, לרבות כל ניסיון לבצען. במקרים אלה, יהיה האתר רשאי למסור את המידע לפי הנדרש;
18.5. אם יתקבל בידי האתר צו שיפוטי או הוראה אחרת של רשות מוסמכת המורה לאתר למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם, ובמידה המפורטת באותו צו;
18.6. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, ביניכם לבין ליגת הקיץ או מי ממנה;
18.7. מקום בו ליגת הקיץ תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופכם, לרכושכם, לשמכם הטוב, לאלו שלה או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
18.8. בין חברות הקשורות לליגת הקיץ או ככל שהאתר ו/או עסקיו ימכרו ו/או יועברו לאחרים, ובלבד שאף הם יהיו כפופים למדיניות זו.
19. אם האתר ו/או ליגת הקיץ יתמזגו עם גוף אחר או ימזגו פעילות (כולה או חלקה) עם צד שלישי – ליגת הקיץ תהיה זכאית להעביר לגוף הממוזג העתק מן המידע שנאגר אודותיכם, ובלבד שאותו גוף ייטול על עצמו את הוראות והתחייבויות הצהרת מדיניות פרטיות זו ויכבד אותה.

אבטחת מידע
20. ליגת הקיץ מפעילה ומיישמת מערכות ונהלים עדכניים ומתעדכנים לאבטחת המידע המצוי אצלה. אמנם, אמצעים אלו מצמצמים משמעותית את הסיכון לחדירה בלתי-מורשית למאגר המידע שלה, אלא שהם כמובן אינם מסוגלים להעניק בטחון מושלם בפני פריצת המאגרים ודליפת מידע.
21. ליגת הקיץ אינה מתחייבת ששרתיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.
22. ככל שבוצעה פריצה כאמור ויש חשש שכמות מידע רבה נחשפה (להבדיל מאירועים קטני היקף), ליגת הקיץ תפעל להביא עובדה זו לידיעתכם כמיטב יכולתה.
23. לידיעתך, פרטי כרטיס האשראי שלך אינם נשמרים באתר ליגת הקיץ וחיוב האשראי מאובטח ע"י תקן-PCI הבינלאומי, סטנדרט האבטחה המחמיר בעולם לרכישות אונליין .

פרסומות של צדדים שלישיים
24. בפרסומות שונות באתר יתכן שתופעלנה ‘קוקיות׳ של חברות מסחריות אחרות שאינן ליגת הקיץ. השימוש שחברות אלה עושות ב׳קוקיות׳ ובמנגנונים דומים כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של ליגת הקיץ. לחברות הללו אין גישה ל׳קוקיות׳ של ליגת הקיץ ולליגת הקיץ אין גישה ל׳קוקיות׳ שלהן.

זכות לעיין במידע והסרה מקבלת הדיוורים
25. בהתאם, ככל שתבקשו להסיר את פרטיכם מרשימת מקבלי הדיוורים (ואתם זכאים לעשות זאת על פי דין), גם לאחר שנרשמתם אליה, ליגת הקיץ תפעל כמיטב יכולתה לבצע את בקשתכם במהירות סבירה, בנסיבות הקיימות.

מדיניות זו פורסמה ביום 1/5/2020.

 

תנאי שימוש באתר

חברת ליגת הקיץ אינה אחראית בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אוויר, ימי חג וכדומה. הזמנה המתבצעת באתר על ידי חברת ליגת הקיץ מהווה הסכמה מצד הלקוח לכל התנאים וההגבלות המפורטים בסעיף זה ובסעיפים מידע חשוב המתייחסים למוצרים השונים.

מוסכם בזאת כי כל תביעה ו/או טענה של הנוסע כנגד חברת ליגת הקיץ, חייבת להיות מובאת בכתב לפני החברה לא יאוחר מ-30 יום לאחר המקרה.

תנאי תשלום – חברת ליגת הקיץ לא תידרש להחזר הפרשים כלשהם, הנובעים משינויים אלו, ללא כל קשר לתאריך ביצוע ו/או אישור ההזמנה.

תקנון משמעתי

יפעל בדומה לתקנון המשמעתי של איגוד הכדורסל.

חוקים

יפעל בדומה לחוקי המשחק של איגוד הכדורסל למעט השינויים המפורטים מטה:

 1. במחצית הראשונה, פסק זמן אחד לכל קבוצה. במחצית השנייה, שני פסקי זמן.
 2. במחצית המשחק, הפסקה קצרה של 2-3 דקות.
 3. בתום המשחק, במצב של שיויון, הארכה בת 2 דקות.

 

בתום שלב הבתים, סדר העולות יקבע על פי:

 1. מספר נקודות.
 2. הפרש סלים.
 3. מאזן ישיר בין שתי הקבוצות.
 4. במידה וייוצר בית משולש, מאזן הפרש סלים פנימי.
 5. סך הכל נקודות זכות.
 6. הגרלה

פרסים

מקום ראשון: זוג נעלי כדורסל מקצועיות לכל שחקן ומאמן בקבוצה!!

פרטים אישים

נתונים

פרטים נוספים

תמונת תעודת זהות/רישיון נהיגה/דרכון

העלאת תמונת תעודת זהות/רישיון נהיגה/דרכון

העלאת אישור רפואי/ כרטיס שחקן

העלאת אישור רפואי

העלאת אישור הורים/ אפוטרופוס

העלאת אישור הורים/ אפוטרופוס
Loading...